Locatie en speeltijden

Locatie:
   Sporthal de Stigt
   Kapelstraat 100 te Uden

Speeltijden:
   Bad-Mini-ton
   Jeugd
   Senioren

Jeugdfeest Glow in the dark
Spelen en Happen Jeugd
Jeugdteam U15 Kampioen

BC Slamis ‘67 Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld op de ALV d.d. 27 september 2018

1. Leden

 1. Inschrijving als lid van de vereniging kan enkel schriftelijk. Opzegging van het lidmaatschap kan zowel schriftelijk als via de website.
 2. De peildatum voor de vaststelling van het soort lidmaatschap is 1 juli, voorafgaand aan het begin van het lopende seizoen. De vereniging kent:
      • Jeugd/Mini's:
      Leden die op de peildatum de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
      • Senioren:
      Leden die op de peildatum de leeftijd van 18 jaar overschreden hebben.
 3. Ieder lid heeft de bereidheid om met leden te spelen van uiteenlopend spelniveau.
 4. Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid om het opzetten/afruimen van netten en opruimen van shuttles mee uit te voeren.
 5. Indien er een specifieke gezondheidssituatie is, dan wordt het lid verzocht om dit aan te geven, zodat we als club beter weten, hoe in bepaalde situaties te handelen.
 6. Leden worden geacht om positieve medewerking te verlenen aan een oproep van commissies en/of bestuur bij clubactiviteiten.

 

2. Contributie

Jaarlijks wordt op de ALV het jaarcontributiebedrag vastgesteld voor het volgende seizoen.

Seizoen jeugd/mini’s: 1 september t/m 31 augustus.
Bij inschrijving als lid van de vereniging is eenieder het 1e jaar het volledige jaarcontributiebedrag verschuldigd. Aanpassing aan het normale facturatie ritme van 1 september tot en met 31 augustus volgt nadat men 1 jaar lid is.

Seizoen senioren: het volgende kalenderjaar.
Bij inschrijving als lid van de vereniging is eenieder het 1e jaar het volledige jaarcontributiebedrag verschuldigd. Aanpassing aan het normale facturatie ritme van 1 januari tot en met 31 december volgt nadat men 1 jaar lid is.

  Toelichting:
 1. Factuur te betalen uiterlijk binnen 1 maand na verzending.
  (bij achterstand van > 1 maand volgt schriftelijke/telefonische melding, bij > 2 maanden aangetekende mededeling en schorsing)
 2. Bij definitieve nalatigheid van betaling is het bestuur bevoegd over te gaan tot royement van het nalatige lid.
 3. In geval van bijzondere omstandigheden waardoor een lid langere tijd géén mogelijkheid heeft tot spelen kan het lid een verzoek tot uitstel van contributiebetaling indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur besluit over de afhandeling van het verzoek.
 4. Leden hebben bij opzegging van het lidmaatschap géén recht op teruggave van betaalde contributie.
 5. Opzegging dient schriftelijk of per mail uiterlijk 2 maanden van tevoren plaats te vinden:
 • Jeugd en mini’s: uiterlijk 2 maanden vóór 1 september (dus 1 juli).
  Opmerking: wij verzoeken de jeugdleden, dat wanneer je een opzegging overweegt, dit pas te doen na het lopende seizoen. Door tussentijds stoppen benadeel je je team voor de rest van het seizoen. Bij te laat opzeggen, dus tussen 1 juli en 1 september, wordt er € 40,00 in rekening gebracht. Opzeggen na 1 september betekend dat de volledige seizoencontributie in rekening wordt gebracht.
 • Senioren: schriftelijk of per mail uiterlijk 2 maanden vóór 1 januari (dus 1 november) of 2 maanden vóór 1 juli (dus 1 mei). Bij opzegging tussen 1 mei en 31 december wordt geen contributie terugbetaald. Opzegging tussen 1 november en 31 december betekend dat er
  € 60,00 in rekening wordt gebracht. Opzeggen na 1 januari betekend dat de volledige jaarcontributie in rekening wordt gebracht.


3. Contactinformatie

Leden zijn bij verandering van ingeschreven contactinformatie verplicht deze veranderingen zo spoedig mogelijk mede te delen aan de ledenadministratie. Binnen de vereniging zijn 2 personen geautoriseerd om de ledengegevens te bewerken nl. de penningmeester en/of 1 lid, die de ledenadministratie verzorgt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester (zie artikel 4).

 

4. Privacyverklaring

Vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is door de vereniging een privacyverklaring opgesteld, wat van toepassing is vanaf 26 mei 2018. Deze privacyverklaring is tevens te vinden op de website www.bcslamis.nl


HET BESTUUR

5. Bevoegdheid bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen in de statuten.
 2. Het bestuur draagt zorg voor de nakoming van de vastgestelde reglementen.
 3. Het bestuur bestaat uit de leden, die benoemd zijn door de algemene ledenvergadering (ALV).
 4. De voorzitter wordt in functie benoemd door de ALV, de overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
 5. De zittingstermijn van ieder bestuurslid is 3 jaar en het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
 6. Ieder bestuurslid brengt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit over hetgeen zijn portefeuille aan gaat.
 7. Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen en bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 

6. Vergaderfrequentie bestuur

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2 leden van het bestuur dit nodig achten.
 2. Een oproeping voor een vergadering dient ten minste 6 dagen van tevoren in het bezit te zijn van de bestuursleden.

 

7. Taak voorzitter bestuur

 1. De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de vereniging.
 2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.
 3. Elk bestuurslid is over zijn werkzaamheden, aangaande de vereniging, aan de voorzitter verantwoording verschuldigd.

 

8. Taak secretaris

 1. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het maken van de notulen en overige werkzaamheden, die tot zijn/haar functioneren behoren.
 2. De secretaris draagt zorg voor de archivering van de notulen.
 3. De secretaris is verplicht alle stukken die de vereniging aan gaan aan de overige bestuursleden ter kennis te stellen, tenzij het bestuur daar onderling anders over besluit.

 

9. Taak penningmeester

 1. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging.
 2. De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie en maant bij achterstallige betaling de leden aan tot betaling.
 3. De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenregister conform de privacyverklaring van de vereniging. De uitvoering van de ledenadministratie kan plaatsvinden door de secretaris of een lid, zijnde contactpersoon voor de ledenadministratie.
 4. De penningmeester mag niet meer dan €150,- aan verenigingscontanten hebben.


COMMISSIES

10. Kascontrolecommissie

 1. De kascontrolecommissie is belast met de controle van de boeken en bescheiden van het financiële beheer van de vereniging.
 2. Jaarlijks brengt de kascontrolecommissie aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 3. Over een geplande controle dient de penningmeester ten minste 2 weken van tevoren te worden ingelicht.
 4. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering ten minste 2 leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot lid van de kascontrolecommissie.
 5. Leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor de duur van 1 jaar, waarbij 1 van de leden bij herverkiezing daarna nog eens voor 1 jaar zitting mag blijven houden.


BESTUURSCOMMISSIE(S)

11. Instellen commissie(s)

 1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen.
 2. Commissieleden worden aangezocht en benoemd door het bestuur.
 3. Commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 4. Alle commissieleden zijn gehouden aan de Privacyverklaring van de vereniging.
 5. De vereniging kent ten minste de volgende commissies:
  • Seniorencommissie
  • Jeugdcommissie
  • PR commissie
 6. Voor speciale activiteiten (bijv. lustrum van de club, ledenwerving) kan een commissie ingesteld worden door het bestuur.


12. Senioren commissie

 1. Het bestuur wijst uit haar midden een bestuurslid aan dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij de seniorenafdeling van de vereniging. Deze zit de vergaderingen van de seniorencommissie voor. De leden van de seniorencommissie zijn gehouden aan het privacyreglement van de vereniging.
 2. De seniorencommissie heeft tot taak:
  • Opvang en begeleiding nieuwe leden.
  • Het organiseren van interne toernooien incl. clubkampioenschappen, alsook gasttoernooi en gezelligheidstoernooien op de speelavonden etc.
  • Het inventariseren van teams voor de competitie.
  • Eerste aanspreekpunt als het gaat om competitiezaken.
  • Het beheren van de materialen, in samenspraak met het daarvoor door het bestuur aangewezen lid en de penningmeester.
 3. De seniorencommissie heeft de leiding over de speelavonden van de seniorenafdeling en is, in samenspraak met het bestuur, bevoegd nadere regels voor deze avonden op te stellen.

 

13. Jeugdcommissie

 1. Het bestuur wijst uit haar midden een bestuurslid aan dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij de jeugdafdeling van de vereniging. Deze zit vergaderingen van de jeugdcommissie voor. De leden van de jeugdcommissie zijn gehouden aan het privacyreglement van de vereniging.
 2. De jeugdcommissie heeft tot taak:
  • Opvang en begeleiding nieuwe leden.
  • Het indelen en inschrijven van teams voor de competitie.
  • Eerste aanspreekpunt als het gaat om competitiezaken en training.
  • Het organiseren van interne jeugdtoernooien, alsook jeugdactiviteiten, zoals ouder-kind toernooi, invulling speelavonden met Sinterklaas, jeugdkamp etc.
  • Het beheren van de materialen, in samenspraak met het daarvoor door het bestuur aangewezen lid en de penningmeester.
 3. De jeugdcommissie heeft de leiding over de speelavonden van de jeugdafdeling en is, in samenspraak met het bestuur, bevoegd nadere regels voor deze avonden op te stellen.

 


14. PR commissie

 • Interne communicatie naar leden via Nieuwsbrief, mail en website.
 • Externe PR van badmintonaktiviteiten, zowel via krant als de social media.
 • Inzet van flyers voor jeugd en senioren om leden te werven.
 • Overige communicatie-aktiviteiten om BC Slamis ’67 te promoten in de gemeente Uden en omgeving

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

15. Oproeping

 1. De secretaris roept de leden ten minste 14 dagen vooraf aan de geplande datum op voor de algemene ledenvergadering.
 2. De oproeping geschiedt bij afzonderlijke aanschrijving met opgave van datum, tijd en plaats, evenals de te behandelen agendapunten.

 

16. Leiding ALV

 1. De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering.
 2. Bij afwezigheid van de voorzitter leidt één van de andere bestuursleden de algemene ledenvergadering.


17. Besluiten ALV

 1. De algemene ledenvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats totdat een persoon de gewone meerderheid heeft verkregen.
 4. Bij staking van de stemmen over een voorstel, niet personen betreffende, is het voorstel verworpen.


OVERIGE BEPALINGEN

18. Training

 1. De trainer heeft, in samenwerking met leden van de jeugd resp. seniorencommissie de leiding tijdens de training.
 2. De trainer is, in samenwerking met leden van de senioren commissie dan wel jeugdcommissie, verantwoordelijk voor de indeling van de groepen waarin getraind wordt.
 3. De trainer beschikt over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 

19. Vrijwilligers jeugdafdeling

Iedere vrijwilliger die bij de jeugdafdeling actief is dient gevolg te geven aan het privacyreglement van de vereniging en aan specifieke wensen van ouders i.v.m. privacy van het kind.

 

20. Materialen

Het materiaal wordt beheerd door een daartoe bereid gevonden lid. Hij/zij zorgt in samenwerking met de penningmeester voor voldoende materiaal.

 

21. Beeld

In de zaal kan, met toestemming van het bestuur, beeld en/of film worden gemaakt. De vereniging mag dit algemene materiaal publiceren en gebruiken voor promotiedoeleinden. Individuele voorwaarden t.a.v. foto’s van leden worden hierbij gerespecteerd.

 

22. Verlies en beschadiging van zaken

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, verwisseling, ontvreemding en/of beschadiging van zaken van leden en/of derden in de sporthal of bij verenigingsactiviteiten daarbuiten.

 

23. Eigen risico

Deelname aan speelavonden en de activiteiten van de vereniging is geheel voor eigen risico.


24. Wijziging Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen gewijzigd worden.

 

25. Meningsverschil huishoudelijk reglement

Bij verschil van mening over de inhoud van enig artikel in dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Uden, 27 september 2018