Locatie en speeltijden

Locatie:
   Sporthal de Stigt
   Kapelstraat 100 te Uden

Speeltijden:
   Bad-Mini-ton
   Jeugd
   Senioren

Jeugdfeest Glow in the dark
Spelen en Happen Jeugd
Jeugdteam U15 Kampioen

Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BC Slamis ‘67 (hierna: de vereniging) verwerkt van haar leden en vrijwilligers. Indien je lid wordt van de vereniging of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Namens de vereniging is de volgende persoon verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • de penningmeester, Aalstweg 4, 5401 ZR Uden, 0413-251320 , KvK 40216617

De penningmeester is tevens bereikbaar via e-mail adres van de vereniging (zie Nieuwsbrief) en/of het contactformulier.

 

2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel

2.1. Gegevens ten behoeve van het lidmaatschap/vrijwilligerschap

In het kader van het lidmaatschap van de vereniging worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 4. Bondsnummers

De vereniging verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, de eventuele opzegging daarvan en de inning van contributie(s).
 • Je naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van de vereniging.
 • Je naam en geboortedatum worden gebruikt voor de aanvraag van bondsnummers.
 • Je naam wordt gebruikt voor het spelen van wedstrijden met andere verenigingen. Daartoe worden deze gegevens verstrekt aan de organiserende partij van deze wedstrijden.
 • Je naam wordt gebruikt voor publicatie (nieuwsbrief / website) van de teamindeling wanneer je deelneemt aan competitie wedstrijden. Voor jeugdleden wordt hiervoor alleen de voornaam gebruikt.
 •  Je naam wordt doorgegeven aan de trainer van de vereniging t.b.v. trainingsdoeleinden.
 • Je naam, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de vereniging en je te informeren over de ontwikkelingen van de vereniging. Bij beëindiging van je lidmaatschap kunnen de seniorleden aangeven, dat de vereniging je gegevens langer dan 2 jaar bewaart voor oud leden activiteiten.

2.2. Gegevens bij bezoek aan speelavond

Tijdens activiteiten van de vereniging wordt foto- en videomateriaal gemaakt om leden een terugblik te kunnen bieden aan deze activiteiten. Foto- en videomateriaal kan gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op de website of op sociale media en kan gebruikt worden ter promotie van de vereniging. Wanneer je als lid niet op een (bepaalde) foto of video wilt staan, kun je dit aangeven bij de fotograaf. Mocht de foto of video al gepubliceerd zijn op de website van de vereniging of op sociale media, dan kan gevraagd worden (1) om de foto of video te verwijderen en zal deze verwijderd worden. Voor het publiceren van beeldmateriaal vraagt de vereniging expliciet toestemming bij inschrijving. Het lid mag de toestemming (1) ieder moment intrekken.

(1) Voor het stellen van vragen of indienen van verzoeken cq klachten, zie paragraaf 5.

2.3. Gegevens van websitebezoek

Bij een bezoek aan de website van de vereniging worden de volgende gegevens verzameld:

 • Aantal keren dat een pagina bezocht wordt.

Er wordt op geen enkele manier bijgehouden wie de website bezoekt. De vereniging verwerkt deze gegevens voor het aanpassen van de website aansluitend op behoefte van de bezoeker(s).

 

3. Bewaartermijn

De vereniging verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de jeugdleden gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Daarna worden de persoonsgegevens van jeugdleden vernietigd. Voor de senioren wordt bij beëindiging van het lidmaatschap toestemming gevraagd om de persoonsgegevens langer te bewaren i.v.m. uitnodiging voor oud-leden activiteiten.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door de penningmeester of door een lid van de vereniging onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

 

5. Inzagerecht, verwijderen en vragen klachten

Via de penningmeester van de vereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de penningmeester. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de vereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandeld, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (de penningmeester). Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur. Het bestuur is te bereiken via e-mail adres van de vereniging (zie Nieuwsbrief) en/of het contactformulier.

 

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door het bestuur van de vereniging. De wijzigingen worden via de website van de vereniging bekend gemaakt. Wij adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te bekijken.